Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam (1 jaar)

opleiding

Terug naar
overzicht

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze éénjarige opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties te implementeren en te borgen in de school!

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

Data & aanmelden

start 01-10-2024
OMJS, Helmond
start 02-10-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Onze visie op toekomstbewust leiderschap
In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders, die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap: leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en teams. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

‘Groot denken en klein doen’, zo zien wij het schoolleiderschap.

Het visionair, meeslepend, vooruitstrevend en toekomstbewust denken van de schoolleider vormt de basis voor het concrete handelen om de schoolontwikkeling – in het juiste tempo en met de juiste mensen – in de snel veranderende omgeving vorm te geven. Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties te implementeren en te borgen in de school!

Maak het verschil
Schoolleiders zijn ná de leraren de belangrijkste factor in de leerprestaties van leerlingen op hun school (Branch, Hanushek & Rivkin, 2012). Zij kunnen hierin hét verschil maken ten opzichte van andere scholen. We kunnen daarbij stellen dat de taken van een schoolleider meer divers, uitdagender en vooral ook complexer zijn geworden. Deze taken zullen ook in de toekomst blijven veranderen met de komst van nieuwe inzichten, beleidswijzigingen en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dat het onderwijslandschap verandert en blijft veranderen is een vaststaand gegeven, maar op welke wijze het van invloed is op de dagelijkse praktijk en hoe we daarmee om moeten gaan, vraagt om een bepaalde mate van toekomstbewustzijn van de schoolleider.

Dit bieden wij
 • Een unieke internationale studiereis naar Wales.
 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team) processen en het schoolbeleid.
 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van de school en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS om nieuwe inzichten met andere studenten delen en enkele uitgaven die je niet mag missen als schoolleider.

Unieke vierdaagse studiereis naar Wales

‘Je professionaliteit wordt verrijkt met elke blik over de grens.’ Internationale ervaringen kunnen je enerzijds bevestigen in wat je doet en inzichten bieden over je eigen context. Anderzijds kan het enorm inspireren om te zien hoe collega’s in andere landen, in een andere context, invulling geven aan eenzelfde opdracht. Tijdens deze reis ga je, samen met je reisgenoten, op onderzoek naar de context en cultuur van het onderwijssysteem in Wales. Lees meer over deze reis.

€ 6.999,- exclusief studiemateriaal (inclusief studiereis).

Deze opleiding kun je niet vergoeden met de Lerarenbeurs. Lees enkele tips om studiekosten slim te bekostigen.
 • Onderwijsprofessionals die zich in één jaar willen voorbereiden op een functie als schoolleider.
 • Onderwijsprofessionals die zich willen ontwikkelen tot leiders in verandering.
 • Onderwijsprofessionals die leiding willen geven aan een organisatie waarin zij leraren helpen zich lerend op te stellen, ouders stimuleren zich betrokken te voelen en leerlingen met plezier naar school laten gaan.
 • Onderwijsprofessionals die een hoge mate van eigenaarschap heel normaal vinden.
 • Je hebt een sterk ontwikkelde, visiegerichte attitude.
 • Je staat stevig in relatie tot je omgeving.
 • Je bent je bewust van je maatschappelijke impact.
 • Je toont ondernemerschap.
 • Je kunt de organisatie vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid.
 • Je kunt strategieën hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken.
 • Je kunt de werkelijkheid vanuit verschillende denkmodellen benaderen en daarnaar handelen.
Tijdens de opleiding verzorgen diverse gastdocenten bijeenkomsten. Zij delen vanuit hun eigen expertise kennis en praktijkervaringen.
Margje Bielars, Monica Scholtes en Roel Paridaans zijn de docenten van de eenjarige opleiding tot Vakbekwaam schoolleider.
Tijdens de opleiding is jouw eigen beroepspraktijk een belangrijk uitgangspunt. Je leert daarbij van onze deskundige docenten en vooral ook van je mededeelnemers. Individueel en in groepen werk je aan leervragen rondom persoonlijk leiderschap, vragen rondom schoolontwikkeling en casuïstiek uit jouw dagelijkse praktijk.

De opleiding bestaat uit drie hoofdconcepten en twee ontwikkelingslijnen:

De drie hoofdconcepten

Michael Fullan (De Schoolleider, Strategieën die het verschil maken, derde druk 2018) gaat uit van 3 strategieën om te groeien naar Toekomstbewust Schoolleider. OMJS heeft deze strategieën omarmd als de 3 hoofdconcepten van de opleiding.

 1. De schoolleider als veranderdeskundige
 2. De schoolleider als lerende leider
 3. De schoolleider als systeemspeler

Binnen deze hoofdconcepten gaan we een aantal vak inhouden en vaardigheden met elkaar verkennen en verdiepen. Om ze vervolgens toepasbaar te maken voor jouw praktijksituatie. De vakinhoudelijke modulen zijn gekoppeld aan de vijf inhoudelijke schoolleiderspraktijken zoals deze in december 2020 door het schoolleidersregister opnieuw vastgesteld zijn.

Achter de successtrategie de schoolleider als veranderdeskundige huizen de beroepspraktijken ‘visiegericht werken’ en ‘ontwikkelen van de organisatie’.

Achter de successtrategie de schoolleider als lerende leider huizen de beroepspraktijken ‘ontwikkelen van mensen’ en ‘leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs’.

Achter de successtrategie de schoolleider als systeemspeler huist de beroepspraktijk ‘investeren in goede relaties met de omgeving’.

Ondertussen lopen door de hele opleiding heen twee ontwikkelingslijnen:
- Persoonlijk Leiderschap, dit is de zesde beroepspraktijk (SRPO, 2020)
- Praktijk Onderzoek

De inhouden van de vakinhoudelijke modules, de twee ontwikkelingslijnen, de aangeboden workshops rondom vaardigheden en de gemaakte vertaalslagen in de praktijk, worden via reflectie en (peer)feedback verwerkt tot een voor de deelnemer betekenisvol geheel in een portfolio. Het praktijkonderzoek en het persoonlijk leiderschap wordt ermee verdiept. Daar eindigt het deel van onze gezamenlijke leerreis, namelijk met het afstuderen. Een moment waarop jij als deelnemer laat zien hoe jij je bekwaamd hebt in de beroepspraktijken (SRPO, 2020) van een vakbekwaam schoolleider.

Natuurlijk weten we dat leren en ontwikkelen allang voor deze opleiding begonnen is en wensen we al onze deelnemers toe dat het na deze opleiding ook nooit op zal houden. Als schoolleider ben je een leider van het leren en daarom zelf ook een lerende leider.

Met je diploma vakbekwaam op zak na een opleiding bij OMJS kun jij met recht zeggen dat je een toekomstbewust schoolleider bent! 

Woordje van de docent: “We wensen jullie ontzettend veel leerplezier toe, maar ook evenveel ongemakkelijke momenten, want daar vindt het echte leren plaats! Het 'even niet weten' dat mag er zijn! We duiken met elkaar dit leerproces in, om er samen nog steviger uit te komen. Laten we die verantwoordelijkheid met en voor elkaar nemen. En laten we onderweg niet vergeten ook te genieten van alle bijzondere dingen die we samen mee mogen maken!”

De opleiding heeft 14 opleidingsdagen, bestaande uit:
 • 11 opleidingsdagen
 • Vierdaagse studiereis naar Wales

Blok 1: Veranderdeskundige
• Visiegericht werken: Veranderkunst
• Visiegericht werken: Richting geven
• Ontwikkelen van de organisatie: Onderwijs (anders) inrichten
• Ontwikkelen van de organisatie: Een lerende organisatie inrichten
Start van het praktijkonderzoek en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
Vaardigheidslessen zoals Agile werken met scrum en curriculum ontwerpen 

Blok 2: Lerend Leider
• Leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs: Onderwijskwaliteit en kwaliteitscultuur
• Leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs: Ondernemerschap en bedrijfsvoering
• Ontwikkelen van mensen: Gespreid Leiderschap en benutten van diversiteit
• Ontwikkelen van mensen: Leren op de werkplek
Vervolg van praktijkonderzoek en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
Vaardigheidslessen zoals Leren visiteren, Tijd en Geld, Besluitvorming

Blok 3: Systeemspeler
• Investeren in goede relaties met de omgeving: Stakeholders, Schoolomgeving en recente (maatschappelijke) ontwikkelingen.
• Investeren in goede relaties met de omgeving: Internationale studiereis Wales
Afronden van praktijkonderzoek en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
Vaardigheidslessen die communicatie aspecten betreffen zoals, onderhandelen en motiverende gespreksvoering

De opleiding kent naast de lesdagen en zelfstudie uren ook een sociale structuur, dat wil zeggen dat er tussen de lesdagen door in leerteams samen gestudeerd wordt. Je houdt voortgangsgesprekken met je docent en je ontvangt onderzoeksbegeleiding bij je praktijkonderzoek.

Vakbekwaam sluit af met presentaties van de slotopbrengsten in zowel de eigen organisatie als op de opleiding. Het praktijkonderzoek wordt door een tweede onafhankelijke beoordelaar beoordeeld. Met het diploma vakbekwaam kan de schoolleider zich registreren bij het schoolleidersregister als RDO (Register Directeur Onderwijs)
Deze opleiding is speciaal bedoeld voor leidinggevenden in het bezit van een diploma Basisbekwaam (of vergelijkbare leiderschapsopleiding op minimaal post-hbo-niveau) en relevante werkervaring. Je hebt tevens een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren. Een persoonlijke intake en digitaal assessment zal vooraf plaatsvinden.

Maatwerk onderwijs kan geleverd worden voor:
 1. Studenten met relevante vooropleidingen
 2. Studenten die aantoonbaar onderzoekservaring hebben

Data & aanmelden

start 01-10-2024
OMJS, Helmond
start 02-10-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van Leiding geven aan mezelf
Leiding geven aan mezelf
Verzorgde studiereis Wales